Kredsinformationer Udsendt 2015

Kredsinfo september 2015

 

                                                                                       Den 10.september 15

Budgetforlig 2016 – 2019

 

I sidste weekend blev der indgået budgetforlig i Hillerød Kommune. Forliget skitseres kort nedenfor.

 

Folkeskolen er i store træk blevet ”friholdt” for besparelser. Der er ikke vedtaget flere undervisningstimer til lærerne, ingen reduktion af resursen til dansk som andetsprog, supplerende undervisning eller IT – rygsæk.

 

Der er dog reduceret i økonomien til undervisningsmidler, hvad det vil komme til at betyde, når det udmøntes i 2016, er svært at gisne om.

 

På såvel børnespecialskolerne som voksenspecialskolerne kommer der besparelser. Igen rammer besparelserne de svageste af vores elever.

 

Det samlede budget vil kunne læses på Kredsens hjemmeside www.dlf-hillerod.dk

 

Undervisningstimetal 15/16

 

Kredsen er i gang med at indsamle opgaveoversigter fra alle arbejdssteder. Vil lærernes undervisningstimetal i indeværende skoleår fortsat være betydeligt højere end politisk besluttet?

Hvis det viser sig at være tilfældet, hvad er så årsagen til at den politiske udmelding ikke overholdes?

Opgørelse af overtid i skoleåret 14/15

Det er arbejdsgiver – den enkelte leder, der er forpligtet til at opgøre arbejdstiden. Kredsen har udbedt sig en samlet opgørelse af overtid i skoleåret 14/15.

 

Når Kredsen har fået opgørelserne over antallet af undervisningstimer og den samlede overtid, vil I høre nærmere.

 

På forretningsudvalgets vegne

Lisbeth Abildgaard, Kredsformand