Kredsinformationer Udsendt 2015

Kredsinfo marts 2015

Medlemskursus

 

Der vil blive afholdt medlemskursus fredag den 2. oktober og lørdag den 3. oktober 2015. Kurset afholdes på Sinatur Hotel Frederiksdal, Kgs. Lyngby.

 

Der vil blive udsendt tilmeldinger til kurset i løbet af august måned 2015.

 

 

Højesteretsafgørelse

 

 

Den 11. december 2014 faldt en afgørelse i Højesteret om et medlem i Danmarks Lærerforening var berettiget til opsigelsesvarsel og fratrædelsesgodtgørelse, når man havde været i en ubrudt beskæftigelse i kommunen, men havde flyttet arbejdssted indenfor kommunen.

 

Det drejede sig om lærer, der søgte og blev ansat i en opslået stilling ved en anden skole i kommunen. Tvisten angik, om læreren havde haft ubrudt beskæftigelse i samme virksomhed og derfor havde krav på opsigelsesvarsel og fratrædelsesgodtgørelse for hele ansættelsesperioden.

 

Danmarks Lærerforening fik medhold i sagen og medlemmet mistede ikke sine rettigheder.

 

På baggrund af afgørelsen er der i Hillerød Lærerkreds et medlem som har fået efterbetalt sin retsmæssige opsigelses og fratrædelsesgodtgørelse.

 

 

OK 15 – faglig klubmøder

 

Tak for en høj stemmeprocent i kredsen til OK 15. Det betyder meget for foreningen, at der er så mange, der giver udtryk for deres mening.

Nu er det på ”med arbejdstøjet” dels på kreds/kommuneniveau, men også på

skole/arbejdsstedniveau.

 

I kredsen vil vi på møderne med tillidsrepræsentanterne drøfte de 15 fokusområder til arbejdstiden, så TR er ”klædt på” til opgaven på skolen/arbejdsstedet. Det er af stor vigtighed, at I deltager i faglig klubmøder, så jeres TR kan få mandat fra jer i forhold til drøftelser i f.eks. MED – udvalget.

 

Vi vil løbende orientere jer i forhold til de indgåede fokuspunkter.

 

 

Fælles forståelsespapir på folkeskoleområdet

 

Den 18. marts 2015 blev ”Arbejdstidsregler for lærere fra august 2015” på Økonomiudvalgsmøde i Hillerød Byråd.

 

 

Her blev det indstillet, at Økonomiudvalget godkender, at forvaltningen genoptager forhandlinger med DLF, Kreds 30 om et fælles forståelsespapir gældende fra august 2015.

 

Det fælles forståelsespapir forhindrer ikke, at opgaverne er mange og store.

 

MEN det danner en mulighed for at finde en fælles forståelse af arbejdsvilkårene, så skolerne som udgangspunkt har de samme vilkår. Der er stadig en rigid tænkning i lovgivningen om lærernes arbejdstid.

 

De øvrige arbejdssteder i kredsen

 

Kredsen er den opfattelse, at der nu er åbnet mulighed for også at drøfte arbejdstid på de øvrige områder. Det drejer sig om arbejdssteder under Borger og Socialservice samt under Familier og Sundhed.

 

Kredsen vil kontakte begge forvaltninger desangående.

 

 

APV – undersøgelse på folkeskoleområdet

 

Rapporterne fra APV – undersøgelse i uge 5 og uge 6 på folkeskoleområdet er sendt til skoler. Arbejdet på skolerne skal nu i gang, så man kan revidere sine handleplaner fra Trivselsundersøgelsen 2014, hvis der er behov for det.

 

Resultatet i den samlede rapport for alle skoler viser forventeligt, at der er lav score på følgende spørgsmål:

 

  • Jeg har gode muligheder for at løse mine opgaver, så      jeg er tilfreds med kvaliteten
  • Jeg har indflydelse på mængden af mine      arbejdsopgaver
  • Jeg føler mig ofte stresset

 

På grund af de ovenfra besluttede vilkår, må drøftelserne tage udgangspunkt i, hvordan laver vi arbejdslettelser, som nedbringer opgavemængden?

 

Hvordan skal næste skoleår planlægges, så der bliver bedre muligheder for at løse opgaverne?

 

På forretningsudvalgets vegne

 

Lisbeth Abildgaard, Kredsformand