Kredsinformationer Udsendt 2015

Kredsinfo maj 2015

                                                                                               Hillerød den 07.05.15

 

Personalereducering på folkeskoleområdet pr. 1. august 15

 

Midt i en tid – hvor arbejdspresset er stort på alle arbejdssteder, er der 11 færre lærerstillinger på almen folkeskoleområdet pr. 1.august 15

 

De 11 færre lærerstillinger blev sparet i forbindelse med Budget 2015 – 2018. Her besluttede politikkerne en besparelse på 12,3% på supplerende og to - sprogsundervisningen, reduktion af vikarmidler samt nedlæggelse af M-kurser. Herudover besparelse via et faldende elevtal og der oprettes en 1 børnehaveklasse mindre i kommende skoleår.

På børnespecialskolerne er konsekvensen af et faldende elevtal, at der i kommende skoleår er ca. 3,5 lærerstillinger færre pr. 1. august 15.

 

Fortsættelse af fælles forståelsespapir på folkeskoleområdet

 

Efter OK 15 ønskede Hillerød Lærerkreds en aftale om arbejdstid med Hillerød Kommune. På Økonomiudvalgets møde den 18. marts 15, besluttede man politisk, at Hillerød Lærerkreds og Hillerød Kommune kunne forhandle en fælles forståelse om udmøntning af arbejdstid. Læs Økonomiudvalgets mødereferat på Kredsens hjemmeside www.dlf-hillerod.dk

 

Kredsen har indgået et nyt fælles forståelsespapir for skoleåret 2015/2016 med få justeringer i forhold til skoleåret 2014/2015. De 15 fokuspunkter som KL/LC indgik ved OK 15, er blevet ”en del af” det fælles forståelsespapir og både den fælles forståelse som de 15 fokuspunkter kan læses på Kredsens hjemmeside www.dlf-hillerod.dk.

 

Planlægning af skoleår 15/16 på folkeskolerne

 

De fleste skoler er i gang med planlægning af næste skoleår, hvilket er ensbetydende med, at alle skal have en dialog med sin leder om arbejdsopgaver i kommende skoleår jf. nedenstående fra fælles forståelsespapir side 4 samt Arbejdstidsloven:

 

”Ledelsen udarbejder opgaveoversigtens indhold efter en dialog med den enkelte medarbejder, hvor der bl.a. afstemmes forventninger til omfang og karakter af medarbejderens arbejdstid”

 

Fælles forståelsespapir side 3 vedr. forberedelsestid: ”Skoleledelsen redegør på et MED – møde/personalemøde for sine overvejelser om hvilke parametre, der ligger bag ledelsens fastlæggelse af læreres undervisningstimetal og øvrige opgaver herunder forberedelse.

Ledelsens redegørelse skal sikre, at lærerne oplever at få indsigt i ledelsens generelle overvejelser og dermed kan opleve opgavefordelingen som fair”

 

Desværre var det ikke muligt at få en klar fælles forståelse af, hvordan den enkelte lærer kan få oplyst, hvilke forventninger der er fra skoleledelsen til de enkelte opgaver/funktioner ud over undervisningen. Det skal løses på den enkelte skole. Kredsen har foreslået, at man tager udgangspunkt i de tidligere akkordaftaler.

 

Arbejdstid på øvrige områder under Lov 409

 

For arbejdsstederne under Borger og Socialservice og Familier og Sundhed afventer Kredsen møder med afdelingscheferne på de to områder.

 

Med venlig hilsen og på forretningsudvalgets vegne

Lisbeth Abildgaard