Kredsinformationer Udsendt 2015

Kredsinfo januar 2015

                

                                                                                                   Hillerød den 30.01.15

                                                            

EKTRAORDINÆR APV UNDERSØGELSE

 

Som følge af arbejdstidsreglerne og de store ændringer i den forbindelse gennemføres en APV undersøgelse.

 

I uge 5 og i uge 6 foretages APV – undersøgelse på folkeskoleområdet. Alle øvrige områder, vil efterfølgende også få lavet en APV undersøgelse.

 

Undersøgelsen har til formål at kortlægge væsentlige trivsels og arbejdsmiljøforhold, der skal danne udgangspunkt for en revision af handleplanerne på arbejdsstederne.

 

Opgørelse af undersøgelsen udsendes den 26. – 28. februar. Herefter udarbejdes revideret handleplan i tidsrummet marts – maj måned.

 

Vi opfordrer kraftigt til, at alle svarer på undersøgelsen!! Der er stor politisk fokus på denne.

 

Det er vigtigt med en høj svarprocent, som kan bruges til dokumentation til videre arbejde med skolernes arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljø m.m.

 

Den sidste opgørelse af sygefraværet på folkeskolerne viser ikke en entydig tendens til at være steget markant. Der er forskelle skolerne imellem. På nogle skoler er sygefraværet steget markant og andre steder faldet en anelse sammenlignet med opgørelsen fra kalenderåret 2013.  Tallene er pt. foreløbige

Der er til gengæld en kraftig stigning i stressrelateret sygefravær, hvor der på mange arbejdssteder er 3 – 4 sygemeldinger på grund af stress.

Der viser sig også et billede af, at der i indeværende skoleår ansættes mange nye – Kredsen har ikke et klart overblik over, hvor mange af disse ansættelser, der skyldes, at der er lærere, der er stoppet på grund af arbejdsforholdene.

Men ligegyldig hvilken årsag, der ligger til grund for nye ansættelser, betyder det noget i forhold til arbejdsmiljøet. Hver gang, der ansættes en kollega, kræver det en ekstra indsats på arbejdspladsen at modtage og vejlede nyansatte oveni med de mange opgaver alle er blevet pålagt i forhold til skolereformen og de flere undervisningstimer.

Der er udmøntet rigtig mange ekstra undervisningstimer i indeværende skoleår – umiddelbart tyder det på flere end de 80 undervisningstimer som man politisk har besluttet i Hillerød Kommune.

TIDSPLAN OK 15

 

De generelle forhandlinger (KTO området/Forhandlingsfællesskabet - FF) forventes færdige den 17. – 18. februar.

 

Herefter er der forhandlinger for de enkelte organisationer.

 

Det forventes, at de enkelte organisationers forhandlinger er færdige medio februar, hvorefter aftalen skal til urafstemning blandt medlemmerne.

 

 

Nærmere information følger – så snart der vides mere.

 

Med venlig hilsen og på forretningsudvalgets vegne

 Lisbeth Abildgaard